แผงกั้นจราจร แบบหูช้าง

แผงกั้นจราจร แบบหูช้าง

แผงกั้นจราจร แบบหูช้าง
– แผงกั้นขนาด 1 เมตร ไม่มีล้อ
– แผงกั้นขนาด 1.5 เมตร ไม่มีล้อ
– แผงกั้นขนาด 2 เมตร ไม่มีล้อ
– แผงกั้นขนาด 1 เมตร มีล้อ
– แผงกั้นขนาด 1.5 เมตร มีล้อ
– แผงกั้นขนาด 2 เมตร มีล้อ