ไฟไซเรน 60 ซม.

ไฟไซเรน 60 ซม.

ไฟไซเรน ขนาด 60 ซม.
ไฟไซเรน LED แฟรช-กระพริบ Single Sided (S/S) แบบ 4 ตอน – 12V-24V, 10 ฟังก์ชั่น
มีความยาวประมาณ 60 ซม.